Tarsago

Originalita sa cení! Tak sa nezhadzujte nudnou reklamou. PR články napísané pútavou formou, oslovia omnoho viac ľudí. môžete ich zverejniť na našej stránke.

Čo je komisionárska zmluva?

V komisionárskej zmluve vystupujú dve zmluvné strany, pričom na jednej z nich je komisionár a na druhej komitent. Komitent je osoba, zväčša podnikateľ, ktorý zadáva nejakému ďalšiemu človeku vybavenie určitej obchodnej záležitosti, pričom za tento úkon mu prisľúbi odmenu. Komisionár je teda tým človekom, ktorý dostal za úlohu vo vlastnom mene vyriešiť pridelenú záležitosť, na základe čoho potom dostane sľúbenú odmenu. Pokiaľ počas vybavovania obchodnej záležitosti komisionár vstúpi do zmluvného záväzku s ďalšou osobou, komisionárska zmluva https://ezmluva.sk/zmluvy/komisionarska-zmluva nevytvára pre komitenta žiadne právo ani povinnosť voči ďalšej zmluve, ktorú uzavrel komisionár s týmto človekom. Platí teda to, že počas vybavovania záležitosti má iba komisionár uzavretý zmluvný vzťah s treťou osobou, ktorá mu pomáha s plnením záväzku.

podpis zmluvy

Napríklad, keď bude cieľom vybavenia záležitosti uzavretie nejakého obchodu, komisionár sa po nákupe nestáva automaticky vlastníkom práv ku zakúpenému predmetu. Majiteľom tohto predmetu alebo inej zakúpenej veci je stále komitent, pretože ten zadal komisionárovi úlohu na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej sa nevzťahujú na komisionára tieto práva. Aj napriek tomu, že vlastníkom práv je komitent, pokiaľ by nastala situácia, že tretia osoba, ktorá s komisionárom uzavrela zmluvu o nákupe by chcela vyriešiť niečo ohľadom práv alebo povinností, musela by to komunikovať s komisionárom, a nie komitentom.

dohoda o uzavretí komisionárskej zmluvy

Keď komisionár dokončí vybavenie obchodnej záležitosti, jeho povinnosťou je oznámiť to komitentovi a poskytnúť mu všetky potrebné informácie o človeku, ktorý mu zmluvne pomohol túto záležitosť vyriešiť (napr. osoba, s ktorou uzavrel spomínanú zmluvu o nákupe). Veľmi dôležité, hlavne pre komisionára je doloženie vyúčtovania pre komitenta, pretože na základe neho môže žiadať, aby sa mu vrátili náklady, ktoré minul na zabezpečenie záležitosti. Po správnom splnení obchodnej záležitosti a doložení všetkých potrebných informácií či dokladov, získa komisionár od komitenta následne prisľúbenú odmenu.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tarsago

Šablona od Anders Norén